+371 64130466

HorolithSupra

42.15€
  • Ex Tax: 34.83€
  • Product Code: 4028162332179
  • Availability: In Stock

Spēcīgas iedarbības, skābs TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS slaukšanas aprīkojumam un lielām piena cisternām. Satur: Slāpekļskābe, sērskābe, H290 Var kodīgi i..

Spēcīgas iedarbības, skābs TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS slaukšanas aprīkojumam un lielām piena cisternām.

Satur: Slāpekļskābe, sērskābe, H290 Var kodīgi iedarboties uz metāliem. H314 Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. P280 Izmantot aizsarg cimdus/ acu aizsargus/ sejas aizsargus. P303 + P361 + P353 SASKARĒ AR ĀDU (vai matiem): nekavējoties novilkt visu piesārņoto apģērbu. Noskalot ādu ar ūdeni/ dušā. P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tas ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. P310 Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMÄCIJAS CENTRU/ ārstu.